Les tasques de migració estaran molt automatitzades i cal sempre que l’ens disposi del MUX Descàrrega actiu. En tot cas l’ens haurà d’intervenir amb algunes tasques concretes:

1) Alta a EACAT dins el servei “e-TRAM 2.0” del rol “configurador de catàleg” pels usuaris que consideri.

El nou servei e-TRAM 2.0 millora en la gestió de la seguretat, de manera que els usuaris interns del gestor de catàlegs i formularis de cada ens, cal que tinguin els corresponents permisos a EACAT.
A través del gestor d’usuaris de l’ens (via EACAT) es podrà donar d’alta el rol i servei corresponent. Es disposa d’una FAQ específica que explica tot el procés.

2) Revisar l’entorn de catàleg de tràmits proporcionat, i actualitzar les fitxes que creguin oportunes.

L’e-TRAM 2.0 permet adequar les diferents fitxes dels tràmits, personalitzar-ne els continguts, canviar el model de tràmit descarregable per a tramitació presencial que s’ofereix, o crear noves fitxes que apuntin contra tràmits e-TRAM 2.0 existents (normalment instància genèrica).

També es pot redirigir una fitxa de tràmit contra tràmits externs (per exemple enllaçar-los a organismes de gestió tributària de les diputacions, tràmits concrets de la Generalitat, AGE… o fins i tot cap a tràmits propis de l’ens, en el cas que l’ens disposi també de plataforma pròpia).

Finalment recordeu també que si el catàleg ofert per e-TRAM 2.0 no us encaixa, l’ens pot optar per a usar el seu propi catàleg de tràmits (i només mantenir les redireccions als nous formularis 2.0).
Per a més informació es disposa dels manuals d’entorn d’edició de catàleg, i d’entorn d’edició de formularis (disponibles al portal de suport del servei).

3) Canviar els enllaços a la web corporativa cap als de la nova solució e-TRAM 2.0.

Aquesta tasca requereix que l’ens canviï al seu web corporatiu els enllaços a e-TRAM 1.0 cap a catàleg de tràmits 2.0, o si és el cas, a formularis de tramitació específics. La URL del catàleg de tràmits 2.0 serà informada per part de l’AOC, però també la podreu trobar al peu dels serveis de seu electrònica o portal de transparència (tràmits i gestions). Podeu consultar la FAQ específica: gestió enllaços a web, seu i transparència que inclou exemples de les tasques a fer al respecte.


4) Gestionar el canvi a nivell intern

A nivell organitzatiu caldrà traslladar a les unitats de gestió el canvi de plataforma amb les següents premises bàsiques:

a) Una vegada activada únicament la solució e-TRAM 2.0, qualsevol tràmit entrarà únicament pel registre d’entrada, on trobareu la sol·licitud i els adjunts corresponents. El back-office e-TRAM 1.0 (entorn treballador públic) deixarà de funcionar (30 dies després d’activació de e-TRAM 2.0).

b) La resposta / actuació a un tràmit es podrà fer només via Comunicació electrònica / notificació electrònica (a e-TRAM 2.0 no existeix back-office de gestió). Ho podreu fer amb la solució e-NOTUM (si en disposeu), i apareixerà també a la carpeta ciutadana (el meu espai personal), anomenat també a nivell intern MyGOV.

c) A mig termini, i més enllà de les actuacions e-TRAM via notificacions o comunicacions electròniques, l’ens podrà integrar a la seva pròpia carpeta ciutadana (si en disposa) amb MyGOV (actualment en pilotatge).

Bona pràctica associada:

A molts ens s’observen proveïdors (empreses de serveis, subministradores…) que fan ús massiu de la plataforma de tramitació, normalment amb la Instància Genèrica. En aquest casos, i per a facilitar-los-hi la tramitació, si utilitzen l’enllaç concret 1.0, pot ser interessant comunicar-los la nova adreça del catàleg, o del tràmit en qüestió, via correu electrònic.