Durant aquest any 2021 i el proper 2022, des de l’AOC anirem substituint l’actual versió de l’e-TRAM (1.0) cap a una nova versió del servei, l’e-TRAM 2.0, que posa al dia a nivell funcional i tecnològic el servei i que s’anirà migrant  paulatinament al territori.

L’e-TRAM 2.0 ofereix un conjunt de funcionalitats de tramitació millorades:

Entorn de la ciutadania

  • Senzillesa i rapidesa per a la ciutadania (Mobile first i responsive). 
  • Millores en accessiblilitat i usabilitat: més ràpid, pràctic i amb una carpeta ciutadana (interadministrativa) millorada
  • Garanteix el compliment de la Llei 39/2015 

Entorn dels treballadors públics 

  • Autogestió de les fitxes del catàleg de tràmits (que permet crear un catàleg propi de cada ens).
  • Millora en la gestió de la seguretat (amb gestió dels usuaris editors del servei a partir d’EACAT).
  • Eliminació del back-office de gestió de e-TRAM 1.0: tot arriba i s’inicia des del registre d’entrada de cada ens, i les comunicacions cap a la ciutadania caldrà basar-les en actes administratius (comunicacions o notificacions electròniques).

L’e-TRAM 2.0 és nou i està fet sobre l’arquitectura tecnològica del Consorci AOC, aspecte que ens facilita al màxim els desplegaments de correctius i de nous desenvolupaments, tot augmentant la seguretat i reduint al màxim els talls de servei.

Procediment de migració

Durant els propers mesos s’anirà avançant en la migració dels més de 1000 ens existents al territori amb el servei.

Prèviament a iniciar la migració del teu ens seràs perfectament informat des de l’AOC o a través dels consells comarcals, de les dates concretes i aspectes que caldrà tenir en compte. En tot cas el nostre equip del servei et podrà acompanyar per a qualsevol problema o dubte que pugui sorgir.